OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku reprezentowane przez Dyrektora Szkoły zwane dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

b) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;

c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest XI Liceum Ogólnokształcące.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;

e) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczę, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją, jak również Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

 projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA LUTY: Homini diligenti semper aliquid superest. Człowiek pilny zawsze ma coś do zrobienia.

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.