RADA SZKOŁY

Rada Szkoły jest kolegialnym organem Liceum, wybieranym na trzyletnią kadencję.

Prezydium Rady Szkoły- 2015-2018:

Przewodniczący Rady Szkoły- Mirosław Guzewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Szkoły- Ewa Dajludzionek,

Sekretarz Rady Szkoły- Alicja Arciszewska,

Członkowie Rady Szkoły:  Dorota Czyżyńska-Kamieńska, Urszula Jurczykowska,  Patrycja Iwona Kulesza, Wiktoria Barcewicz, Dawid Wróblewski, Dawid Wróblewski.

W skład Rady Szkoły wchodzą następujące osoby:

- trzech, wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli Liceum

- troje przedstawicieli rodziców /opiekunów/ uczniów Liceum

- troje uczniów wybranych spośród ogółu uczniów Liceum;

Do kompetencji Rady Szkoły należy:

- uchwalanie Statutu Liceum i wszelkich jego zmian; odpowiednie projekty Radzie Szkoły przedkłada Rada Pedagogiczna lub dyrektor Liceum,

- przyjmowanie lub opiniowanie, stosownie do aktualnych przepisów, planów, programów podejmowanych przez Liceum; w szczególności opiniowanie ogólnych założeń i form realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz rozwoju Liceum,

- opiniowanie planów finansowych Liceum i ich realizacji,

- współpraca z władzami oświatowymi, placówkami wychowawczymi, innymi szkołami, uczelniami w zakresie spraw  dotyczących funkcjonowania Liceum,

- inicjatywa w zakresie pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na cele związane ze statutową działalnością Liceum,

- występowanie do dyrektora Liceum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy nauczycieli i pracowników Liceum,

- występowanie do organu nadzorującego lub prowadzącego Liceum z wnioskami
o zbadanie i ocenę działalności Liceum lub jego dyrektora.

lacina.gif - 314 bajtów 

   PARTNERZY: