RADA SZKOŁY

Rada Szkoły jest kolegialnym organem Liceum, wybieranym na trzyletnią kadencję.

Prezydium Rady Szkoły- 2015-2018:

Przewodniczący Rady Szkoły- Mirosław Guzewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Szkoły- Ewa Dajludzionek,

Sekretarz Rady Szkoły- Waldemar Łakus,

Członkowie Rady Szkoły:  Dorota Czyżyńska-Kamieńska, Urszula Jurczykowska,  Patrycja Iwona Kulesza, Alan Mikołajczyk, Patryk Rymarski, Wiktoria Klepacka.

W skład Rady Szkoły wchodzą następujące osoby:

- trzech, wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli Liceum

- troje przedstawicieli rodziców /opiekunów/ uczniów Liceum

- troje uczniów wybranych spośród ogółu uczniów Liceum;

Do kompetencji Rady Szkoły należy:

- uchwalanie Statutu Liceum i wszelkich jego zmian; odpowiednie projekty Radzie Szkoły przedkłada Rada Pedagogiczna lub dyrektor Liceum,

- przyjmowanie lub opiniowanie, stosownie do aktualnych przepisów, planów, programów podejmowanych przez Liceum; w szczególności opiniowanie ogólnych założeń i form realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz rozwoju Liceum,

- opiniowanie planów finansowych Liceum i ich realizacji,

- współpraca z władzami oświatowymi, placówkami wychowawczymi, innymi szkołami, uczelniami w zakresie spraw  dotyczących funkcjonowania Liceum,

- inicjatywa w zakresie pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na cele związane ze statutową działalnością Liceum,

- występowanie do dyrektora Liceum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy nauczycieli i pracowników Liceum,

- występowanie do organu nadzorującego lub prowadzącego Liceum z wnioskami
o zbadanie i ocenę działalności Liceum lub jego dyrektora.

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA LIPIEC: Nulla aetas ad discendum sera est. Na naukę nigdy nie jest za późno.

   PARTNERZY:                      

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.