RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy XI Liceum Ogólnokształcącym
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Białymstoku


ul. Grottgera  9, 15–225 Białystok
NIP: 542-24-24-191

NR KONTA:
64 1240 5211 1111 0000 4921 9861

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców-Patrycja Iwona Kulesza;

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców- Beata Józwowicz;

Sekretarz Rady Rodziców- Ewa Bach;

Członek Zarządu Rady Rodziców- Urszula Jurczykowska, Marzena Łukaszuk, Agata Stawiska;

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Andrzej Krupicki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Mirosław Guzewicz

Członek Komisji Rewizyjnej- Joanna Dawidowska

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły,  programu profilaktyki

 b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania  szkoły,

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d)  Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

e) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

f)  Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

lacina.gif - 314 bajtów 

   PARTNERZY: