STYPENDIA SZKOLNE I WYPRAWKA

 

I -Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2015 r.- 456 zł (netto na osobę w rodzinie)

II -Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2015 r. 514 zł netto na osobę w rodzinie

Wnioski  ( na podstawie kryterium I i II ) należy złożyć w terminie do 15 września 2015r   w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły - tutaj

Pouczenie - tutaj

Oświadczenie - tutaj

Regulamin - tutaj

Wszelkich  informacji  udziela  pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) tj. 456 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r. poz. 823/

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2015 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/

 

WYPRAWKA  SZKOLNA  2015 – dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!

Dnia  23 czerwca 2015r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup  podręczników i materiałów edukacyjnych.

W  roku szkolnym 2015/2016  taką pomocą  będą objęci wszyscy uczniowie z  naszej szkoły posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Dofinansowanie będzie przyznane uczniom, bez względu na dochód rodziny:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i złożenie wniosku do szkoły w  terminie  do   8 września 2015r

-wniosek do pobrania ze strony internetowej szkoły - tutaj.

 

Źródło:

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są

na stronie internetowej MEN: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657 oraz

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-radeministrow.

Pedagog Jolanta Bąbczyńska

 projekt.png - 13.32 KBSENTENCJA ŁACIŃSKA: Gaudium in litteris. Radość w nauce. 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.