WYPRAWKA SZKOLNA 2022

 

Uczniowie, którzy  posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie (do kwoty 445 zł) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania w latach 20202022.

Zainteresowanych uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich prosimy o złożenie wniosków (wnioski do pobrania  u pedagoga) do  pedagoga szkolnego  p.206 A w  terminie  do 15.09.2022 r  (czwartek) w g. 8.30- 12.30

Wymagane dokumenty to:

1.Wypełniony wniosek i załączniki (uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują wnioski, wnioski uczniów niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni).

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3.  Faktury lub oświadczenie o poniesionych kosztach.

                                                                                                         pedagog :  Jolanta Bąbczyńska

 

Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania    ( do kwoty 445 zł) -  zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:  słabowidzącym,  niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.