STYPENDIUM ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 

Uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być laureatem lub finalistą artystycznego  konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim  lub  posiadać  inne  osiągnięcia w zakresie  twórczości  artystycznej  w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim w dziedzinach sztuki: sztuka muzyczna, sztuka plastyczna, sztuka teatralna, sztuka filmowa , sztuka fotograficzna, sztuka taneczna.

Wypełniony wniosek o stypendium oraz wypełniony druk „Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej  należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami  do pedagoga  szkolnego     p. 206 B

do dnia 20 czerwca 2022r (poniedziałek)  w  godz.  10.30 -13.30

Informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium artystyczne:

Stypendium artystyczne  może otrzymać uczeń, którzy spełnia  łącznie następujące kryteria:

Kryteria przyznawania stypendiów

 Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku albo studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, który w roku poprzedzającym rok akademicki był uczniem białostockiej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok, lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku,

2) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:

a) sztuka muzyczna,

b) sztuka plastyczna,

c) sztuka teatralna,

d) sztuka filmowa/fotograficzna,

e) sztuka taneczna.

4) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;

5) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach;

6) jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

§ 5. Pozytywna opinia, o której mowa w § 4 pkt 6 może zostać udzielona osobie, którą charakteryzuje wzorowe zachowanie na zajęciach, próbach, warsztatach, występach, itp., systematyczne w nich uczestnictwo oraz wzorowe wywiązywanie się z innych obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu

 Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2021/2022

Informacje  : https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html

                                                                                         pedagog szkolny :Jolanta Bąbczyńska

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.