DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW

Zainteresowanych uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich prosimy o złożenie wniosków do pedagoga szkolnego p.206 B w terminie do 15.09.2020 r (poniedziałek) w g. 9.30- 14.30

Wymagane dokumenty to:
1.Wypełniony wniosek (uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują wnioski, wnioski
uczniów niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
3. Faktury lub oświadczenie o poniesionych kosztach.

pedagog : Jolanta Bąbczyńska

 

Informacje dodatkowe:
Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ( do kwoty 445 zł) - zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:  słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Wyprawka - wniosek

Wyprawka - oświadczenie

 

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA DZIŚ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.