WYPRAWKA I STYPENDIA SZKOLNE

 

Poniedziałek:  11.30- 16.00

Wtorek:          11.30 -15.00

Środa :            10.30-14.00 oraz 17.00-18.30

Czwartek:      8.30-11.30

Piątek :           9.00-14.00

Uwaga!

W roku szkolnym 2018 / 2019 obowiązują dwa kryteria dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym

2018 /2019 nie może być większa niż kwota 514  zł netto  ( do 30.09.2018r)  oraz  nie większa niż  528 zł netto (od 01. 10.2018r)

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/.

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 528 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358/.

Wszyscy uprawnieni do stypendium wg kryterium dochodowego obowiązującego do 30.09.2018 r oraz wg kryterium obowiązującego od 01. 10. 2018 r  wnioski składają w terminie do 15 września 2018r.

 Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w recepcji szkoły.

Wytyczne

Wniosek o stypendium szkolne

Klauzula informacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym

Oświadczenie

Pouczenie

Regulamin

Wszelkich  informacji  udziela  pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206 B)

 

 

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2018 /2019

Wniosek

Uczniowie, którzy posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy ,,Wyprawka szkolna".

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym

  Jolantą  Bąbczyńską  p.206 B  w terminie  do 7.09.2018r

 

Informacje dodatkowe: 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ( do kwoty 445 zł) -  zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r  obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.

127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

i 49) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA WRZESIEŃ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

   PARTNERZY:                      

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.